Allmänna försäljningsvillkor

Gäller vid offertgivning och försäljning till yrkesmässig verksamhet.
Rekommenderade av Sveriges Järnhandlarförbund.

 

1 Anbud

I anbudet angivna priser gäller med reservation för
prisändringar i leverantörsledet som inträffar efter offertens
utskriftsdatum och fram till leveransdagen.

 

2 Beställning och beställningserkännande

Avviker antagande svar genom tillägg, inskränkning eller
förbehåll från lämnat anbud, gäller de av säljaren erbjudna
villkoren till dess denne skriftligen godkänt avvikelserna.

 

3 Sekretess

Anbuds, ordererkännande samt däri ingående handlingar
såsom priser, prislistor eller annan information av teknisk eller
ekonomisk art får ej reproduceras eller på annat sätt delges
tredje man.

 

4 Pris vid kontant- och fakturaförsäljning

Om ej annat överenskommits gäller leveransdagens pris.
Angivna prisuppgifter avser pris exklusive mervärdesskatt.

 

5 Leverans, försäkring, emballage

Leverans sker fritt säljarens lager. Ev försäkring och emballage
tillkommer utöver varans pris. Transport kan utföras enligt den
av säljaren tillämpade transporttaxa.

 

6 Mottagande

Köparens mottagningskontroll skall vid godsets ankomst
omfatta avstämning mot följesedel samt utifrån synliga skador.
Då godset avemballerats eller i annat fall innan godset
användes, skall mottagningskontrollen fullföljas med efter
godsets art anpassad omsorg.

 

7 Returer och Reklamationer

Med Retur avses att kund returnerar en av kunden beställd produkt utan
att det är något fel på produkten eller annan avvikelse i relation till beställningen.
Med Reklamation avses att en kund reklamerar en produkt antingen för att det är
något fel på produkten eller produkten inte överensstämmer med beställningen.

Returbestämmelser:
• Alla returer ska avtalas med Sohlbergs före det att gods återsänds.
• Köparen skall styrka att Produkten är levererad av Sohlbergs (genom faktura- eller följesedelnummer).
• Produkten skall vara oanvänd och förpackad i oskadat original emballage för att retur skall godkännas.
• Produktens totala inköpspris skall överstiga 200 SEK exkl. moms.
• Köparens begäran om retur framställs inom tre (3) månader från leverans av Produkten.
• Retur av Anskaffningsprodukt skall först godkännas av Tillverkaren och Köparen står för faktisk fraktkostnad.
• Retur av produkt som är förädlad eller kundanpassad (tex, kläder med kundanpassat tryck, klippta och kapade detaljer, monterade detaljer) godkänns ej.
• Övriga ej returnerbara Produkter (kemiprodukter, datummärkta produkter, kläder.
• Avbokning av lagda men ännu ej levererade orders är att jämställa med retur.
• Ett returavdrag om 20% av varans inköpsvärde tillämpas på samtliga godkända returer utom på fel som beror på Sohlbergs sida.

Reklamationsbestämmelser:
• Köparen skall styrka att Produkten är levererad av Sohlbergs (genom faktura- eller följesedelnummer).
• Köparen skall genomföra en noggrann mottagningskontroll av leveransen utifrån synliga fel och brister samt antal inom fem (5) arbetsdagar från leverans.
• Reklamation skall snarast efter att felet eller bristen upptäckts skriftligen anmälas till ordinarie kontakt hos Sohlbergs.
• Sohlbergs ansvarar inte för fel som beror på omständigheter som tillkommit efter köpet vilket exempelvis innebär ansvarar för fel som beror på felaktig användning, bristfälligt underhåll, oriktig montering eller normal förslitning och försämring.
• Köparen skall lämna korrekt och tydliga uppgifter om vad felet består av.
• När vi har mottagit din reklamation kommer vi att behandla ärendet och meddela om reklamationen är godkänd eller inte. Om vi godkänner reklamationen kommer du också få besked om du kommer att få varan reparerad, få en ersättningsvara eller om du kommer att få ersättning för varan.

 

8 Kreditering av returgods

Vid ev återtagande av levererade varor, vilka inte varit
behäftade med fel, krediteras köparen fakturavärdet minskat
med 20%, om ej annat överrenskommits. Härutöver är köparen
skyldig att ersätta säljaren för ev uppkomna transportkostnader
och kostnader för skadat gods. Varor som ej tillhör säljaren
lagersortiment krediteras endast om säljarens leverantör
accepterar returen. Vid retur skall säljarens följesedel, faktura
eller kassakvitto uppvisas.

 

9 Äganderättsförbehåll

För varor som säljs på kredit, förbehåller sig säljaren
äganderätten till dess att köparen erlagt full betalning för dem.
Detta äganderättsförbehåll gäller ej spik, skruv- eller andra
förbrukningsartiklar och ej heller sådana artiklar, som är
avsedda att ingå som del i andra produkter.
Äganderättsförbehållet innebär bl a att varorna inte får säljas
vidare innan de är till fullo betalda.

 

10 Betalning

Betalning skall, om kredit beviljats ske inom 30 dagar från
fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen
med 8% över gällande referensränta. Påminnelseavgift
debiteras med 45 kronor. Godset Utgör säljarens egendom intill
dess att full betalning erlagts.

 

11 Marknadsföring

Säljaren tar inget ansvar för tillverkares/importörs/grossists
marknadsföring.

 

12 Befrielsegrunder

Säljaren och köparen får ej mot varandra åberopa
underlåtenhet att fullgöra avtalet, om det hindras till följd av
omständigheter utanför partens kontroll såsom arbetskonflikt,
krig myndigheters beslut eller annat av parten icke vållat
förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och
som parten icke kunnat förutse. Kan avtalet ej fullföljas inom
skälig tid beroende på ovanstående skall hävande part
skriftligen meddela motpart.

Stäng